CÙNG THAM QUAN NGÔI NHÀ LƯU NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (1888-1906)

bởi Dương Chấn Lâm
CÙNG THAM QUAN NGÔI NHÀ LƯU NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (1888-1906)