Đồng chí Tôn Đức Thắng trong Hầm xay lúa

bởi Nguyễn Trung Cang