Kiểm tra công tác tuyên truyền 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như