Bác Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

bởi Huỳnh Như