Bác Tôn – Người con của Nam Bộ Thành Đồng | Tập 4 (cuối) | 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như