Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người con ưu tú của dân tộc và quê hương An Giang

bởi Nguyễn Trung Cang